Krimet e Luftës

Përshkrimi

  •  Format e zbatueshme të përgjegjësisë penale për krimet e luftës;
  •  Vendimet e Gjykatës Supreme dhe të Apelit në zbatimin e të drejtës penale ndërkombëtare në juridiksionin e Kosovës;
  • Ndërmarrja e përbashkët kriminale dhe format tjera të bashkëpunimit;
  • Përgjegjësia komanduese.

Objektivat

  • Përvetësojnë njohuritë për tu marrë me rastet e krimeve të luftës;
  • Njohin format e zbatueshme të përgjegjësisë penale për krimet e luftës;
  • Njohin përgjegjësinë komanduese.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Drita Hajdari

Valon Kurtaj

Amer Alija

  • 19-20 Tetor