Pjesa e domosdoshme dhe cenimi i saj

Përshkrimi

  •  Kuptimi i pjesës së domosdoshme;
  •  Thirrja në trashëgimi të domosdoshme;.
  • Dëmtimi i pjesës së domosdoshme dhe kërkesa për pjesë të domosdoshme;
  •  Rrethi i trashëgimtarëve të domosdoshëm;
  •  Mënyra e caktimit të pjesës së domosdoshme;
  •  Llogaritja e pjesës së domosdoshme, zvogëlimi i pjesës së domosdoshme me testament dhe kthimi i dhuratave.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  •  Njohin pjesë e domosdoshme të trashëgimisë;
  •  Identifikojnë kur cenohet pjesa e domosdoshme e trashëgimisë;
  • Llogarisin pjesën e domosdoshme të trashëgimisë;
  • Identifikojnë kush janë trashëgimtarë të domosdoshme si caktohet pjesa e domosdoshme e  trashëgimisë.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë