Të miturit si kryes të veprave penale dhe kategorizimi i tyre

Përshkrimi

  •  Nocioni i të miturit dhe fillimi i përgjegjësisë penale për të mitur;
  • I mituri i ri, i mituri i rritur;
  •  Zhvillimi i procedurës penale për të miturin që ka kryer vepër penale.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

  •  Interpretojnë drejtë dispozitat ligjore;
  • Dallojnë rastet kur kemi të bëjmë me të miturin e ri dhe të miturin e rritur;
  • Saktësojnë se kur kemi të bëjmë interesin më të mirë të të miturit i cili ka rënë ndesh me ligjin.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Nesrin Lushta

Isuf Sadiku

Ramadan Gashi