Procedura Administrative në Administratën Tatimore dhe në Doganën e Kosovës

Përshkrimi

 • Shqyrtimi i përgjithshëm lidhur me numrin fiskal dhe pajisjen me certifikate fiskale;
 •  Procedura e çregjistrimit të tatim paguesve dhe kuptimi i deklaratës tatimore;
 • Procedura  e ekzekutimit lidhur me masat për konfiskimin e pasurisë në rast të mos pagimit të  tatimit të obligueshëm;
 • Tarifa Doganore e Kosovës dhe Klasifikimi tarifor i mallrave;
 • Origjina e mallrave;
 • Procedurat Doganore dhe Taksimi i produkteve me akcizë.

Objektivat

 

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

 •  Vlerësojnë procesin e numrit fiskal dhe pajisjen me certifikatë fiskale;
 • Interpretojnë drejtë deklaratat tatimore;
 • Të kuptojnë procedurat e ekzekutimit të masës për konfiskimin e pasurisë në rast të mos pagimit të tatimit të obligueshëm;
 • Aplikojnë drejtë Kodin Doganor dhe Akcizave të Kosovës në kontestet gjyqësore;
 •  Kuptojnë drejtë dispozitat dhe kriteret mbi importet e përkohshme.

 

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë