Procedura administrative që nga shpallja e tenderi deri të vendimmarrja e OSHP

Përshkrimi

  • Udhëheqja e procedurës së prokurimit- dispozitat e përgjithshme;
  • Shqyrtimi fillestar i shkresave nga eksperti shqyrtues dhe rekomandimi për OSHP;
  • Nënshkrimi i kontratës pas përfundimit të procedurës në bazë të Ligjit për Prokurimin Publik.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Zbërthejnë etapat e procedurës së prokurimit publik;
  • Identifikojnë karakteristikat në procedurën e konfliktit administrativ sipas Ligjit për Prokurim Publik;
  • Interpretojnë dhe zbatojnë drejtë dispozitat e ligjit për prokurimin publik në praktikën gjyqësore.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Hasan Shala

  • 25 Nëntor