Program i Specializuar i Trajnimit Ekstremizmi, radikalizmi dhe terrorizmi - Sesioni III

Përshkrimi

  • Sanksionet penale kundër kryerësve të veprave penale të terrorizmit;
  • Lidhjet ndërmjet krimit të organizuar dhe terrorizmit.
  • Strategjia kombëtare kundër terrorizmit në Kosovë.

Objektivat

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësi do të jenë në gjendje që të:

  •  Avancojnë njohuritë rreth kornizës ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare kundër terrorizmit;
  • Kuptojë ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin që favorizojnë terrorizmin;
  • Demonstrojë teknikën e hetimit dhe të provuarit të terrorizmit, me theks të veçantë për liritë dhe të drejtat e njeriut, bashkëpunimin ndërkombëtar dhe mbrojtjen e viktimave;
  • Krahasojë lidhjet ndërmjet terrorizmit dhe krimit të organizuar;
  • Zbatojë drejtë ligjin lidhur me sanksionet penale ndaj kryerësit të veprave penale të terrorizmit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Vilard Bytyqi

Samedin Mehmeti

  • 01-02 Dhjetor