Zbatimi i Ligjit për Regjistrimin Civil

Përshkrimi

  • Dispozitat ligjore për regjistrat e gjendjes civile në Republikën e Kosovës;
  • Regjistrat e gjendjes civile, korrigjimi dhe plotësimi në regjistrin qendror të gjendjes civile.
  • Regjistrimi i lindjes në bazë të dokumenteve bazë të lindjes.
  • Regjistrimi i mëvonshëm dhe ri regjistrimi.

Objektivat

Pas përfundimit të trajtimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Zbatojnë drejtë dispozitat përkatëse lidhur me regjistrimin e lindjes në bazë të dokumenteve bazë të lindjes;
  • Dallojnë procedurat në mes të regjistrimit të mëvonshëm dhe ri regjistrimit;
  • Aplikojnë drejtë dispozitat e Ligjit për Regjistrimin Civil të Kosovës;
  • Zbatojnë drejtë mënyrën e korrigjimit dhe plotësimin e regjistrave qendror të gjendjes civile.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Virtualisht/Online

Qyteti: N/A

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Hasan Shala

Delushe Halimi

  • 02 Dhjetor