Trajnim praktik në gjykatë në lëmin civile

Moduli: Trajnim praktik

Nënmoduli:

Përshkrimi

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

  • 01-30 Korrik