Trajnimet për sistemet audio/ video dhe për sistemet e mbrojtjes së dëshmitarëve

Përshkrimi

  • Sistemet audio dhe video që janë në përdorim për gjykata
  • Mbajtja e seancave duke përdorur sisteme audio dhe video si dhe ruajtjen e incizimeve

Objektivat

  • Avancojnë aftësitë rreth përdorimit të pajisjeve dhe sistemeve audio/ video
  • Zgjerojnë njohuritë  rreth përdorimit të sistemeve për mbrojtjen e identitetit të dëshmitarëve në seancat gjyqësore të drejtpërdrejta

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë