Zbatimi i Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe mbrojtja administrative dhe gjyqësore e të drejtave personale si dhe Ligji për qasje publike dhe procedurën e realizmit të drejtave për qasje në informatave

Përshkrimi

 • Dispozitat ligjore në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale;
 • Mbrojtja e të dhënave në kontekst të së drejtës së Bashkimit Evropian dhe të KEDNJ-së,
 • Mbrojtja administrative e të dhënave personale,
 • Mbrojtja gjyqësore e të drejtave personale
 • Procedura e realizimit të të drejtave për qasje në informata,
 • Pagesat për qasje në dokumente zyrtare,
 • Përjashtimet e së drejtës së qasjes në dokumente publike,
 • Çfarë nënkupton kufizimi i kësaj të drejte - raste praktike kur ushtrohet proporcionalisht dhe vetëm për qëllime të mbrojtjes.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

 • Interpretojnë dispozitat ligjore për mbrojtjen e të dhënave personale dhe qasje në dokumente publike;
 • Krahasojnë kornizën ligjore vendore dhe ndërkombëtare;
 • Zbërthejnë mënyrat e mbrojtjes administrative të të dhënave personale;
 • Zbërthejnë procedurën e realizimit të të drejtave për qasje në informata;
 • Njohin mënyrat dhe format e pagesave për qasje në dokumente zyrtare;
 • Njohin përjashtimet e së drejtës së qasjes në dokumente publike;
 • Njihen me kufizimet e kësaj të drejte - raste praktike kur ushtrohet proporcionalisht dhe vetëm për qëllime të mbrojtjes.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Jeton Arifi

Valon Kryeziu

 • 17 Maj