Roli i Agjencisë dhe procesi i privatizimit – likuidimi të ndërmarrjeve shoqërore nga AKP

Përshkrimi

  • Autorizimet e Agjencisë në procesin e privatizimit;
  • Likuidimi si proces Administrativ;
  • Trajtimi i kërkesave kreditore pran autoritetit të likuidimit te N.SH-së;
  • Aprovimi dhe refuzimi i kërkesave pranë AKP-së;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • Kuptojnë drejtë rrjedhën e procedurave për privatizimin e subjekteve dhe likuidimin nga AKP;
  • Vlerësojnë rastet kur transformimi i një NSH-je ka qenë apo nuk ka qenë diskriminues;
  • Njohin  kompetencat e Agjencisë lidhur me administrimin e NSH-ve;
  • Identifikojnë se cilët janë personat që kane të drejt të marrin pjesë në procesin e privatizimi dhe likuidimit;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Sahit Sylejmani

  • 19 Maj