Program i Specializuar i Trajnimit - Krimi i Organizuar – Sesioni II

Përshkrimi

 • Teknika të veçanta hetimore të krimit të organizuar;
 • Mënyrat e vlerësimit te provave ne rastet e krimit te organizuar me theks te veçantë të hetimeve financiare
 • Mbrojtja e dëshmitarëve dhe të drejtat e viktimave tek krimi i organizuar;
 • Strategjitë e Prokurorisë për hetimin e grupeve kriminale;
 • Sekuestrimi i corpora delictit te krimi i organizuar;
 • Sekuestrimi i benefiteve të përfituara nga krimi organizuar;
 • Korniza strategjike dhe institucionale në fushën e bashkëpunimit në çështjet penale.

Objektivat

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësi do të jenë në gjendje që të:

 • Përkufizojë krimin e organizuar dhe ndërlidhjen e tij me, terrorizmin, shpërlarjen e parave dhe  korrupsionin;
 • Shpjegojë dhe të dallojë format e krimit të organizuar;
 • Demonstrojë përvetësimin e teknikave të veçanta hetimore, përkatësisht strategjive hetimore, sekuestrimin e produkteve të krimit dhe bashkëpunimin ndërkombëtar;
 • Zbatojë ligjin lidhur me konfiskimin dhe sanksionet penale ndaj kryerësit të veprave penale të krimit të organizuar.

 

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Agim Maliqi

Admir Shala

 • 07-08 Qershor