Trajnim tematik në fushën e shpifjes dhe mbrojtjes së reputacionit

Përshkrimi

  • Koncepti për shpifjen;
  • Korniza ligjore vendore dhe ndërkombëtare;
  • Legjislacioni vendor lidhur me masat e përkohshme të sigurisë;
  • Shpifja dhe figurat publike;
  • Aplikimi i standardeve ligjore
  • Përgjegjësitë dhe sanksionet në gazetari

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

  • Njohin konceptin e shpifjes
  • Zbatojnë drejtë legjislacionin vendor dhe ndërkombëtar
  • Njohin përgjegjësit dhe sanksionet në gazetari

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Amazona

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Sulltan Dobraj

Flutra Kusari

Imer Mushkolaj

  • 09-10 Qershor