Veprat penale kundër integritetit seksual të fëmijëve

Përshkrimi

  • Ngacmimi seksual ndaj të miturve;
  • Dhunimi;
  • Parimet e përgjithshme që duhet të respektuar si dhe veprimet procedurale të cilat duhet të ndërmerren  kur kemi të bëjmë  me viktimën fëmijë  nga veprat penale kundër integritetit seksual;
  • Marrja në pyetje e të dëmtuarit fëmijë kur është viktimë e veprës penale kundër integritetit seksual.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Interpretojnë drejtë dispozitat lidhur me këto vepra penale;
  • Avancojnë njohuritë lidhur me procedurën penale kur fëmija është viktimë;
  • Analizojnë format e paraqitjes së dhunimit dhe veprave tjera të ngjashme lidhur me integritetin seksual të fëmijëve;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Nesrin Lushta

Kujtim Munishi

  • 09-10 Qershor