Program i Specializuar i Trajnimit - Korrupsioni zyrtar dhe veprat penale kundër detyrës zyrtare – Sesioni II

Përshkrimi

 

 •  Diskutime lidhur me elementet e veprës penale të keqpërdorimit të detyrës zyrtare.
 • Dashja si element i veprës penale të korrupsionit.
 • Çështja e realizmit apo mos realizimit të dëmit apo përfitimit
 • Qëllimi si element për vërtetimin e veprës penale të korrupsionit
 • Vlerësimi i provave bindëse ( të drejtpërdrejta) dhe rrethanore
 • Krijimi i figurës se veprës penale të korrupsionit me prova rrethanore
 • Mashtrimi në prokurim si vepër penale e ndërlikuar
 • Keqpërdorimi i pozitës apo autoritetit zyrtar;
 • Konflikti i interesit;
 • Marrja e ryshfetit;
 • Dhënia e ryshfetit;
 • Nxjerrja  e kundërligjshme e vendimeve gjyqësore dhe
 •  Veprat tjera penale të këtij Kapitulli.

 

 

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

 • Zbatojnë në mënyrë të drejtë dispozitat ligjore të kapitullit të veprave penale të korrupsionit zyrtar dhe veprave penale kundër detyrës zyrtare;
 •  Të identifikojnë elementet esenciale të secilës formë të veprave penale të këtij Kapitulli;
 • Të zgjerojnë njohuritë rreth pasojave dhe rrezikshmërisë së këtyre veprave penale.

 

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Skender Çoçaj

Kujtim Munishi

 • 14-15 Qershor