Nxitja e urrejtjes, e përçarjes ose e mos durimit kombëtar, racor, fetar ose etnik

Përshkrimi

  • Kuptimi dhe elementet e veprës penale Nxitja e urrejtjes, e përçarjes ose e mosdurimit kombëtar, racor, fetar ose etnik;
  • Veprat penale të ndërlidhura më krimet e urrejtjes; 
  • Të drejtat e viktimave të krimeve të urrejtjes gjatë procedurës penale;
  • Mbrojtja,  asistimi dhe kompensimi i viktimave të krimeve të urrejtjes;
  • Përforcimi i bashkëpunimit dhe koordinimit mes akterëve kyç;

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Zbatojnë drejtë legjislacionin lidhur me krimet e urrejtjes;
  • Identifikojnë elementet e veprës penale të krimeve te urrejtjes;
  • Zbatojnë dhe respektojnë të drejtat e viktimave të krimeve të urrejtjes në procedurën penale.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ali Kutllovci

Ilirijana Çollaku-Tafa

  • 16 Qershor