Program i Specializuar i Trajnimit Ekstremizmi, radikalizmi dhe terrorizmi – Sesioni II

Përshkrimi

 • Teknikat e hetimit dhe të provuarit e terrorizmit;
 • Liritë dhe të drejtat themelore të njeriut të rrezikuara nga masat represive kundër terrorizmit;
 • Korniza strategjike dhe institucionale në fushën e bashkëpunimit në çështjet penale kundër terrorizmit;
 • Viktimat e terrorizmit dhe qasja në drejtësi nga perspektiva e viktimave.
 • Të miturit  kryes të veprave penale të ekstremizmit radikalizmit dhe terrorizmit 

Objektivat

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësi do të jenë në gjendje që të: 

 • Avancojnë njohuritë rreth kornizës ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare kundër terrorizmit;
 • Kuptojë ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin që favorizojnë terrorizmin;
 • Demonstrojë teknikën e hetimit dhe të provuarit të terrorizmit, me theks të veçantë për liritë dhe të drejtat e njeriut, bashkëpunimin ndërkombëtar dhe mbrojtjen e viktimave;
 • Krahasojë lidhjet ndërmjet terrorizmit dhe krimit të organizuar;
 • Zbatojë drejtë ligjin lidhur me sanksionet penale ndaj kryerësit të veprave penale të terrorizmit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Fikrije Fejzullahu

Vilard Bytyqi

 • 22-23 Qershor