Aplikimi i Kodit Doganor dhe i akcizave të Kosovës

Përshkrimi

  • Aplikimi i Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës;
  • Kodet tarifore (TARIK) dhe dokumentet e detyrueshme doganore për vlerësimin e drejtë të kodit tarifor;
  • Kodi Doganor dhe  i Akcizave të Kosovës dhe Udhëzimet administrative.
  • Trajtimi i importeve të përkohshme.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Njohin dhe kuptojnë drejtë rregullat e aplikimit të Kodit Doganor dhe të Akcizave të Kosovës;
  • Vlerësojnë drejtë kodet tarifore dhe dokumentet e detyrueshme doganore;
  • Zbatojnë drejtë dispozitat që përmban Kodi Doganor dhe  i Akcizave të Kosovës dhe udhëzimet administrative përcjellëse në kontestet gjyqësore;
  • Zbatojnë drejtë dispozitat dhe kriteret mbi importet e përkohshme

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ramush Bardiqi