Program i Specializuar i Trajnimit Mashtrimi dhe Korrupsioni në Prokurimin Publik - Sesioni II

Përshkrimi

 • Planifikimi i prokurimit;
 • Inicimi i prokurimit;
 • Dosja e tenderit;
 • Specifikimet teknike;
 • Kriteret e përzgjedhjes.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të: 

 • Kuptojnë dhe zbërthejnë parimet kryesore dhe procedurat e prokurimit dhe dosjen e tenderit; 
 • Identifikojnë funksionet kryesore të institucioneve në fushën e prokurimit;
 • Kuptojnë përkufizimin e mashtrimit dhe korrupsionit në prokurim;
 • Identifikojnë skemat mashtruese dhe të korrupsionit në fazat e prokurimit;
 • Analizojnë procesin e planifikimit të prokurimit;  
 • Kuptojnë përgjegjësitë e komisionit vlerësues, zgjedhjen e kontraktorit dhe dhënies së çmimit;
 • Analizimin e procesit të ankesave dhe përgjegjësive në menaxhimin e kontratës;
 • Identifikojnë indikatorët e korrupsionit dhe mashtrimit që lidhen me prokurimin publik;
 • Hartojnë një plan për hetimin e veprave penale të korrupsionit në prokurimin publik;
 • Zbulimin e konfliktit të interesit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Admir Shala

Agim Sheqiri