Paraburgimi dhe masat tjera për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedurë

Përshkrimi

  • Kushtet ligjore-bazat për caktimin e masave për sigurinë e pranisë së të pandehurit në procedurë;
  • Të drejtat e pandehurit në procedurën gjyqësore;
  • Paraburgimi dhe arsyetimi i aktvendimit për caktimin për paraburgim;
  • Paraburgimi dhe masat tjera në raport me të drejtat dhe liritë e njeriut.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Vlerësojnë drejtë elementet për përcaktimin e masave për sigurimin e pranisë së të pandehurit në procedure;
  • Zbatojnë parimet bazë lidhur me këto masa;
  • Hartojnë dhe arsyetojnë mjaftueshëm vendimet për shqiptimin e këtyre masave.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Zyhdi Haziri

Ilirijana Çollaku-Tafa