Skemat pensionale të financiar sipas ligjeve në fuqi në Republikën e Kosovës

Përshkrimi

  • Dispozitat ligjore në fuqi për pensionet bazike të moshës;
  • Zbatimi i dispozitave ligjore mbi pensionet kontribut-paguese të moshës;
  • Njohja me dispozitat ligjore për pensionet e aftësisë së kufizuar,
  • Dispozitat ligjore mbi pensionet e parakohshme,
  • Dispozitat ligjore mbi pensionet familjare dhe pensionet invalidore të punës, si pensione të Shtyllës së I-rë të financuara nga shteti.

Objektivat

  • Interpretojnë dispozitat ligjore në fuqi për pensionet bazike të moshës;
  • Zbatojnë drejtë dispozitat ligjore mbi pensionet kontribut-paguese të moshës;
  • Njohin dispozitat ligjore për pensionet e aftësisë së kufizuar,
  • Interpretojnë dispozitat ligjore mbi pensionet e parakohshme,
  • Njohin dhe zbatojnë drejtë dispozitat ligjore mbi pensionet familjare dhe pensionet invalidore të punës, si pensione të Shtyllës së I-rë të financuara nga shteti.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Delushe Halimi

Ramush Bardiqi