Zbatimi i të Drejtave Pronësore Intelektuale

Përshkrimi

 • Dita e I-rë trajnimit
 • Hyrje në Pronësinë Intelektuale dhe Parimet bazë;
 • Baza ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare për mbrojtjen e DPI;
 • Politika dhe praktika e Gjykatës Evropiane të Drejtësisë në fushën e DPI-së;
 • DPI dhe të drejtat themelore të njeriut;
 • Menaxhimi Kolektiv i të Drejtave të Autorit dhe të Drejtave të Përafërta.
 • Dita II-të e Trajnimit
 • Grupi I
 • Provat në rastet e DPI-së
 • Masat përkohshme dhe modalitetet e për nxjerrjen e masave ex parte
 • Importet paralele
 • Vendosja e vlerave për tarifat e përgjithshme për përdorimin e përmbajtjes që mbrohet me të drejtën autorit
 • Grupi II
 • Natyra dhe serioziteti i shkeljeve të DPI-së nga perspektiva penale
 • Kundërvajtja si formë e shkeljes së DPI-së
 • Shkeljet penale e të drejtave të autorit, standardet ndërkombëtare dhe legjislacioni kombëtar
 • Shkeljet penale të markave tregtare, patentave, standardet ndërkombëtare dhe legjislacioni kombëtar

Objektivat

 • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:
 • Rrisin njohuritë e tyre mbi bazat ligjore dhe standardet ndërkombëtare dhe të BE-së për mbrojtjen dhe zbatimin e të drejtave të pronësisë intelektuale;
 • Plotësojnë njohurit për zbatimin e rregullave për importin paralel dhe për masat e përkohshme
 • Zbatojnë më mirë dispozitat e kodit penal për shkeljen e të drejtave të pronësisë intelektuale në lidhje me ligjet e veçanta, si të ligjit për të drejtat e autorit, ligjin për markat tregtare dhe ligjin për patentat;
 • Njohin më mirë menaxhimin kolektiv dhe vendosjen e tarifave të përgjithshme.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel International Prishtina

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Valon Kashtanjeva

Ioannis Kikkis

Erdogan Ishakoglou

Galatea Kapellakou

Krystallenia Kolotourou

Myrto Lambrou Maurer

 • 07-08 Shtator