Program i Specializuar i Trajnimit Krimi Kibernetik dhe kriptovalutat - Sesioni II

Përshkrimi

 • Njohja me kriptovalutat
 • Bitcoin 101 – Adresat, çelësat dhe transaksionet
 • Zinxhiri bllok
 • Analiza e zingjirit bllok
 • Asistenca ligjore e ndërsjellë
 • Sekuestrimi dhe konfiskimi
 • Pronësia përfituesve

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

 • Identifikojnë fushën e krimit kibernetik – tendencat dhe instrumentet;
 • Avancojnë njohuritë rreth teknologjisë e përfshirë në krimin kibernetik;
 • Zgjerojnë njohuritë për Krimin kibernetik si vepër penale në legjislacionin e brendshëm;
 • Zbatojnë drejtë legjislacionin, procedurat dhe praktika në lidhje me provat elektronike;
 • Ligji procedural/masat hetimore në legjislacionin e brendshëm;
 • Njohin Legjislacionin ndërkombëtar dhe Bashkëpunimin ndërkombëtar.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Laura Pula

Fadil Avdyli