Zbatimi i nenit 2 të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore

Përshkrimi

  • Aspektet substantivë të së drejtës për jetën,
  • Detyrimet e shtetit për mbrojtjen e individëve të cilët mbahen nën mbikëqyrjen e shtetit,
  • Situatat kur jeta nuk konsiderohet e privuar në kundërshtim me këtë nen, në rastet kur ky privim vjen nga përdorimi i forcës, i bërë absolutisht i domosdoshëm,
  • Nenit 2 i KEDNJ dhe aspektet procedurale të së drejtës për jetën.

Objektivat

  • Njohin aspektet substantivë të së drejtës për jetën,
  • Zbërthejnë detyrimet e shtetit për mbrojtjen e individëve të cilët mbahen nën mbikëqyrjen e shtetit,
  • Njohin dhe vlerësojnë kur jeta nuk konsiderohet e privuar në kundërshtim me këtë nen, në rastet kur ky privim vjen nga përdorimi i forcës, i bërë absolutisht i domosdoshëm,
  • Zbatojnë drejtë kriteret që përmbahen në dispozitat e nenit 2 të KEDNJ dhe aspektet procedurale të së drejtës për jetën.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Hotel Emerald

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Islam Sllamniku