Shqyrtimi gjyqësor dhe gjykimi në mungesë

Përshkrimi

 • Zhvillimi dhe rrjedha e procedurës në shqyrtimin fillestar dhe në shqyrtimin e dytë;
 • Roli i gjyqtarit dhe prokurorit të shtetit gjatë shqyrtimit të dytë;
 • Seanca për vërtetimin e fakteve relevante lidhur me dënimin;
 • Shqyrtimi gjyqësor;
 • Gjykimi në mungesë.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

 • Organizojnë në mënyrë të drejtë zhvillimin e procedurës në shqyrtimin fillestar dhe në shqyrtimin e dytë;
 • Vlerësojnë rolin e gjyqtarit dhe prokurorit të shtetit gjatë shqyrtimit fillestar dhe të dytë dhe gjyqësor;
 • Zbatojnë drejt dispozitat ligjore që rregullojnë gjykimin ne mungesë.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Bashkim Hyseni

Afrim Shala

 • 16Shtator
  -
  11Tetor