Sistemi Evropian i Informacionit për Evidencën Penale

Përshkrimi

 • Thelbi dhe historia e ECRIS
 • Përkufizimet e ECRIS
 • ECRIS: Autoriteti Qendror në vendetanëtare
 • Gjuhët e ECERIS
 • Karakteristikat kryesore dhe Kornizaligjore e ECRIS
 • Ndarja e përgjegjësive ECRIS midis KEdhe MS - Neni 3 Vendimi i Këshillit2009/316 / JHA
 • Elementet e ECRIS
 • Fusha e Vendimit Kornizë të Këshillit2009/315 / JHA
 • ECRIS dhe të drejtat themelore
 • ECRIS dhe mbrojtja e të dhënave
 • Detyrimet e shteteve anëtare dënuese
 • Detyrimet e Shtetit Anëtar të kombësisësë personit
 • Përgjigje ndaj një kërkese për informacion mbi dënimet
 • Afatet për përgjigje
 • ECRIS Transmetimi i informacionit
 • ECRIS transmetimi i informacionit - Edetyrueshme
 • ECRIS transmetimi i informacionit –Opsionale
 • ECRIS informacion transmetues - Shtesë
 • ECRIS - Personat Juridikë

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

 • Zgjerojnë njohurit lidhur me Sistemin Evropian të Informacioneve për Evidencën Penale(ECRIS) si dhe
 • Njohin karakteristikat e ECRIS dhe transmetimin e informacionit

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Skender Çoçaj

Ali Kutllovci

 • 28 Shtator