Udhëheqësi dhe matja e përformancës së prokurorit

Moduli: Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare

Nënmoduli: Menaxhimi i rasteve

Përshkrimi

Në fillim të këtij prezantimi do të shpjegojmë për kuptimin, natyrën dhe rëndësinë e matjes së përformancës. Pas shpjegimit pjesëmarrësit do të diskutojnë për rolin e udhëheqësit në procesin e matjes së përformancës së prokurorit, do të vazhdohet me prezantimin e një shembulli praktik të vetëvlerësimit, ku do të diskutohet për dosjen individuale të prokurorit mbi përformancën e tij dhe burimet faktike të informacionit për vlerësim të përformancës.

Objektivat

¨      Shpjegojnë kuptimin e matjes së përformancës së prokurorit;

¨      Avancojnë burimet faktike të informacionit dhe dosjen personale;

¨      Kuptojnë llojet e vlerësimit të përformancës,

¨      Dallojnë  kategoritë e vlerësimit, nivelet e vlerësimit dhe autoritet vlerësuese,

¨      Avancojnë lidhur me  efektet e vlerësimit të përformancës si dhe

Shpjegojnë për të drejtën e kundërshtimit apo mospajtimit të vlerësimit

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ardian Hajradaj

  • 08 Gusht