Llogaridhënia dhe transparenca

Moduli: Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare

Nënmoduli: Etikë profesionale

Përshkrimi

Llogaridhënia dhe transparenca janë vlera themelore për prokurorin, të cilat nënkuptojnë kryerjen e detyrave në nivel të lartë, profesional, të përgjegjshëm, transparent dhe efikas. Prokurori duhet të japë llogari gjatë ushtrimit të funksionit dhe për mënyrën e ushtrimit të tij. Prokurori gjatë ushtrimit të funksionit të tij, prioritet ka detyrën e prokurorit, kundrejt aktiviteteve të tjera.

Objektivat

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Jetish Maloku

  • 13 Shtator