Veprat penale në kuadër të kapitullit XXVI- të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (grupi i I)

Moduli: Kodi Penal i Republikës së Kosovës

Nënmoduli: Kodi penal - pjesa e veçantë

Përshkrimi

Në sesionin e katërt të trajnimit do të flitet për gjashtë vepra penale më karakteristike të parapara në kapitullin e veprave penale kundër pasurisë. Gjatë këtij sesioni do të trajtohen veprat penale keqpërdorimi i besimit (neni 330), fajdeja (neni 331), dëmtimi i të drejtave pronësore të personit tjetër (neni 332), blerja, pranimi ose fshehja e sendeve të përfituara me kryerjen e veprës penale (neni 333), vjedhja e identitetit dhe pajisja e qasjes (neni 336) kurdisja e ndeshjes ose e sportit (neni 337). Gjatë sesionit trajnues hollësisht do të shtjellohen mënyra e kryerjes, objekti mbrojtës, karakteristikat dhe tiparet e këtyre veprave penale.

Objektivat

·         Vlerësojnë elementet e veçanta të këtyre veprave penale;

·         Dallojnë tiparet objektive dhe subjekteve;

Analizojnë veprat penale nga ky kapitull

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Agim Maliqi

  • 08 Gusht