Veprat penale nga kapitulli 401 i KPRK-së (grupi i I)

Moduli: Kodi Penal i Republikës së Kosovës

Nënmoduli: Kodi penal - pjesa e veçantë

Përshkrimi

Duke pasur parasysh vëllimin e veprave penale që përmban pjesa e veçantë e Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe kohën e kufizuar për trajnim, në këto pjesë do të fokusohemi në kapitullin XXXII dhe XXXIII të kodit penal, respektivisht veprat penale kundër rendit publik dhe veprat penale të korrupsionit dhe detyrës zyrtare, dhe prej tyre do të ndalemi në disa prej atyre veprave të cilat janë më të shpeshta dhe që gjykatat dhe prokuroritë ballafaqohen më shpesh.

Objektivat

·         Analizojnë elementet e çdo vepre penale veç e veç;

·         Dallojnë dhe ngjashmëritë e këtyre veprave penale;

·         Shpjegojnë dhe të përshkruajnë elementet kualifikuese të këtyre veprave penale;

·         Mësojnë mënyrën e vërtetimit të këtyre veprave.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Agim Maliqi

  • 09 Gusht