Komisioni për Vlerësimin e Performances së gjyqtarëve (grupi i II)

Moduli: Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare

Nënmoduli: Menaxhimi i rasteve

Përshkrimi

Komisioni për Vlerësimin e Performancës së Gjyqtarëve ka kompetencë të bëjë vlerësimin e performancës së gjyqtarëve me mandat të përhershëm sipas metodës “Random”, gjyqtarëve me mandat fillestarë dhe atyre të cilët janë kandidatë për avancim. Komisioni për vlerësimin e përformancës së gjyqtarëve kryen punët dhe aktivitetet e veta bazuar në Ligjin për Këshillin Gjyqësor dhe Rregulloren për Vlerësimin e Performancës së Gjyqtarëve, të miratuar nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Komisioni për vlerësimin e përformancës së gjyqtarëve vlerëson bazën për ngritjen apo uljen në detyrë të gjyqtarëve, përfshirë inicimin e procedurës për shkarkim dhe vlerësimin për qëllim të ri-emërimit.

Objektivat

 Të marrin njohuri lidhur me punën, strukturën dhe funksionimin e Komisionit për Vlerësimin e Performances së gjyqtarëve;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Lumni Sallauka

  • 23 Shtator