Të kuptuarit e dëshmitarit bashkëpunues (grupi i I)

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Dëshmitarët dhe të dëmtuarit

Përshkrimi

Në sesionin e dytë është folur për dëshmitarët në përgjithësi, llojet e tyre, dëshmimi i tyre në një proces penal dhe pyetjet apo marrja e drejtpërdrejtë, e tërthortë e rimarrja në pyetje e dëshmitarëve në një proces penal. Si u shtjellua, dëshmitari është një person me rëndësi të veçantë në një proces penal sepse është një provë kruciale në vërtetimin e fajësisë apo pafajësisë së një të pandehuri në një proces penal. A mundë i pandehuri të jetë dëshmitar në një çështje penal, ai mundet të jetë nëse vë vetveten në bashkëpunim me organet e ndjekjes penale në drejtim të ndriçimit të një çështjeje penale, në këto lloj situatash i pandehuri merr epitetin e dëshmitarit bashkëpunues, e ku me ndihmesën që ai i jep organeve të ndjekjes penale në ndjekjen e një vepre, si barasvlerë merr trajtim më të veçantë në një çështje penale dhe atë deri tek pushimi i procedurës penale për të njëjtin.

Objektivat

          ·           Kuptojn  dëshmitarin bashkëpunues në përgjithësi dhe sipas KPPRK;

          ·           Thellojnë njohuri tek procedura e shpalljes së dëshmitarit bashkëpunues;

          ·           Thellojnë njohuri lidhur me revokimin e shpalljes si dëshmitarë bashkëpunues;

          ·           Kuptojn  mbrojtjen së të dëmtuarve dhe dëshmitarëve;

          ·           Identifikojn qartë e urdhrat për masat mbrojtëse;

          ·           Zgjerojn njohuri rreth urdhrit për anonimitet dhe llojet e tij;

          ·           Analizojn qartë ndalimim e pyetjeve të cilat zbulojnë identitetin;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Valon Kurtaj

  • 23 Shtator