Mënyrat e fitimit të drejtës së pronësisë, fitimiderivativ dhe origjiner të drejtës së pronësisë (grupi II)

Moduli: E drejta civile, administrative dhe ekonomike

Nënmoduli: E drejta e pronësisë dhe të drejtat tjera të përafërta

Përshkrimi

Pronësia është një e drejtë transferueshme .Për kalimin e saj  nga një pronar  në person tjetër  është e domosdoshme  që të vërtetohet një fakt juridik(një shkak juridik ). Transferimi apo kalimi i pronësisë tek personat tjerë bëhet kryesisht me vullnetin e pronarit, si me kontratë shitjes, dhurimit. Por mund të bëhet edhe pa vullnetin e pronarit me pushtim, me shpronësim, me parashkrim fitues etj.

Objektivat

·         Njohin mënyrat e fitimit të drejtës së pronësisë;

·         Njohin mënyrat e fitimit të drejtës së pronësisë;

·         Aplikojnë në praktikë rastet që kanë të bëjnë me mënyrat e fitimit të drejtës së pronësis.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Erdogan Haxhibeqiri

  • 23 Shtator