Mbrojtja gjyqësore e të drejtës së pronësisë (grupi i II)

Moduli: E drejta civile, administrative dhe ekonomike

Nënmoduli: E drejta e pronësisë dhe të drejtat tjera të përafërta

Përshkrimi

Në këtë sesion do të jepen shpjegime lidhur me mbrojtjen e pronësisë si drejtë subjektive karakterit absolute. Mbrojtja e pronësisë në sistemet juridike dhe Konventën Evropiane për  mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut(KEDNJ) Protokolit 1. Kur lindim sistemet e mbrojtjës së pronësisë, mbi padit dhe llojet padive.Do të jepen  shpjegime  lidhur me këto  lloje  të padive tipike për mbrojtjen e pronësisë. Legjitimiteti për ngritjen e këtyre padive. Në padinëreivindikimit çka duhet të provoj paditësi ndaj personit (paditurit) që ka posedimin e sendit dhe poseduesi çfarë kundërshtime mund të përdor. Karakteristikat e padisë  publiciane, kush ka drejtë të ngritë, si provon drejtën paditësi dhe çfarë kundërshtime ka të drejtë të provoj  padituri. E drejta për të ngritur këto padi a parashkruhen rregulativa ligjore këtyre padive.

Objektivat

·         Njohin rëndësin e mbrojtjes së pronësisë;

·         Shpjegojnë llojet e këtyre padive;

·         Interpretojnë drejtë nenit 1 të Protokolit 1 të Konventës Evpropiane  mbi mbrojtjen e drejtave dhe lirive themelore të e njeriut.

·         Shpjegojnë rëndësinë e këtyre padive për mbrojtjen e pronësisë;

·         Bëjnë dallime në mesë këtyre padive;

·         Aplikojnë ligjet për këto padi;

·         Zbatojnë drejtë praktikën gjyqësore për këto padi.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Erdogan Haxhibeqiri

  • 26 Shtator