Procedurat e posaçme kontestimore (grupi i I)

Moduli: E drejta civile, administrative dhe ekonomike

Nënmoduli: Procedura Kontestimore - pjesa e dytë

Përshkrimi

Dispozita e LPK-së, janë të përshtatshme në rënd të parë për zgjidhjen e kontesteve thjesht pasurore-juridike. Në kontestet me veçori të posaçme dispozitat e tilla nuk mund të jenë instrument adekuat për zgjidhjen e tyre nga gjykata, prandaj LPK përbëhet edhe nga dispozitat e posaçme përkatësisht nga procedura të posaçme kontestimore. Disa nga procedurat e posaçme janë për shkak të llojit të raporteve materialo-juridike, kurse disa pasojë e rëndësisë shoqërore të cilën e kanë raportet e tilla. Duhet theksuar se edhe te procedurat e posaçme zbatohen rregullat e procedurës së përgjithshme kontestimore në qoftë së në procedurat e posaçme nuk janë paraparë rregulla specifike.

Objektivat

  • Bëjnë dallimin në mes rregullave procedurale të përgjithshme dhe rregullave të veçanta të procedurës kontestimore;
  • Kuptojnë prioritetin dhe urgjencën për vendosjen e kontesteve me veçori të posaçme;
  • Vlerësojnë drejtë afatet për konvokim të seancave, përmbushje te detyrimit dhe ushtrim të mjeteve te rregullta juridike;
  • Vlerësojnë drejtë llojet e vendimit të cilat nxjerrën nga gjykata të kontestet me veçori të veçantë dhe bazat ankimore të goditjes se vendimeve të nxjerras.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Qerim Ademaj

  • 27 Janar