Kontrata mbi mbajtjen e përjetshme, kontrata për shitjen, dhe kontrata mbi qiranë (grupi i I)

Moduli: E drejta civile, administrative dhe ekonomike

Nënmoduli: E drejta e Detyrimeve

Përshkrimi

Për here të parë kontratën  mbi mbajtjen e  përjetshme  në mënyrë të veçantë ka rregulluar  Ligji Federativ mbi Trashëgimin. Ligji federativ e rregullon vetën një formë të kontratës ato në të cilën pasuria e marrësit të ushqimisë  në dhënësin e ushqimisë  është shtyrë gjerë në vdekjen e marrësit të ushqimisë. Pasuria e përfshirën këtë kontratë, nuk hynë  në trashëgimi dhe se nga  ajo pjesë  nuk mund të llogaritet pjesa e domosdoshme e trashëgimisë të drejtës pozitive të Kosovës  mbajtja e përjetshme mund të lind në katër mënyra). 

Objektivat

·         Njohin formën e kontratës mbi mbajtjen e përhershme si dhe modalitet e saja;

·         Kuptojnë cilat janë drejtat dhe detyrimet e palëvë te kontrata mbi mbajtjen e përjetshme;

·         Identifikojnë kushtet për lidhjën e kontratës mbi shitjen dhe rëndesin e saj;

·         Njohin llojet e kontratës mbi shitjen;

·         Avancojnë njohurit mbi kontratën e qirasë;

·         Vleresojnë kushtet për lidhjen e kontratës mbi qiranë;

·         Njohin se cilat janë drejtat dhe detyrimet e palëve kontraktuese të kontrata e qirasë.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Rafet Haxhaj

  • 31 Janar