Procesi dhe parimet e të shkruarit mirë (arsyetimi i vendimeve gjyqësore në lëmin civile) (grupi I)

Moduli: Shkathtësitë personale dhe ndërdisiplinare

Nënmoduli: Arsyetimi i vendimeve në lëminë civile

Përshkrimi

Në këtë sesion do të paraqitet një prezantim i shkurtër i procesit të të shkruarit dhe i parimeve që duhet ndjekur për një shkrim ligjor të mirë. Do të trajtohen disa hapa në procesin e të shkruarit dhe disa parime të shkrimit ligjor edhe pse në mes të autorëve të ndryshëm nuk ka një unifikim mendimesh për numrin dhe rëndësinë e secilit parim. Ne do të bëjmë përpjekje që të paraqesim disa nga parimet e të shkruarit mirë e të cilat janë të pranuara nga literatura profesionale si parime të shkrimit në përgjithësi por edhe të shkrimit ligjor në veçanti.

Objektivat

·         Kuptojnë procesin e të shkruarit;

·         Kuptojnë fazat/hapat nëpër të cilat kalon procesi i të shkruarit;

·         Kuptoj parimet e të shkruarit mirë;

·         Kuptojnë se si mund të zbatohen këto parime në shkrimin ligjor.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Fejzullah Rexhepi

  • 26 Janar