Procedurat ndaj personave të cilet kanë kryer vepra penale nën ndikimin e alkoolit ose drogës dhe procedurat penale ku përfshihen kryersit me çrregullime mendore

Moduli: Kodi i Procedurës Penale

Nënmoduli: Procedurat e veçanta sipas KPPK

Përshkrimi

Gjatë këtij sesioni të trajnimit do të trajtohet përgjegjësia penale e personave fizik, procedurat ndaj personave të cilet kanë kryer vepra penale nën ndikimin e alkoolit ose drogës dhe procedurat penale ku përfshihen kryersit me çrregullime mendore, paaftësia mendore, sëmundjet e përhershme dhe të përkohshme,dhe zhvillimi dh ngecja.

Objektivat

-          Avancojnë njohuritë profesionale lidhur me zbatimin e procedurës penale që zhvillohen ndaj kryesve të veprave penale me çrregullime mendore dhe në vartësi të drogave dhe alkoolit

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Arben Ismaji

  • 21 Mars