Dëshmitarët bashkëpunues

Përshkrimi

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

 • Risitë me kodin e procedurës penale KPP ne fuqi, 14 shkurt 2022;
 • Si fitohet statusi i dëshmitarit bashkëpunues – krahasimi me legjislaturat e tjera përfshirë edhe KPP paraprak dhe KPP ne fuqi, 14 shkurt 2022;
 • Roli i prokurorit të shtetit në procedurës e shpalljes së dëshmitarit bashkëpunues;
 • Nevoja e shpalljes së dëshmitarit bashkëpunues;
 • Çka duhet të përmbajë marrëveshja e bashkëpunimit e dëshmitarit bashkëpunues me prokurorin e shtetit?
 • Kush e merr ne pyetje dëshmitarin bashkëpunues gjatë seancës për shpalljen e tij dëshmitar bashkëpunues?
 • Deri në cilën fazë të procedurës penale mund të ketë marrëveshje dhe cilat janë kusht e bashkëpunimit? Çka mund të kërkoj dëshmitari bashkëpunues (mbrojtja të posaçme për vete dhe për familjen e tij) në pajtim me legjislacionin për mbrojtjen e dëshmitarëve.
 • Revokimi i marrëveshjes së bashkëpunimit – pasojat për DB dhe procedurën penale;
 • Praktika gjyqësore e deritanishme – sfidat dhe përparësitë e kodit të procedurës penale në fuqi.

Objektivat

 • Kuptojnë dhe zbatojnë drejtë dispozitat ligjore në paraqitjen e kërkesës dhe arsyetimin e kërkesës për dëshmitarit bashkëpunues;
 • Hartojnë marrëveshjen dhe përcaktimin e obligimeve që rrjedhin nga marrëveshja e dëshmitarit bashkëpunues me prokurorin;
 • Njohin marrjen në pyetje e dëshmitarit bashkëpunues;
 • Analizojnë statusin e dëshmitarit bashkëpunues gjatë procedurës penale;
 • Njohin Revokimin eventual të marrëveshjes së dëshmitarit bashkëpunues dhe prokurorit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Agron Qalaj

 • 01-02 Shkurt