Dëmshpërblimi, llojet e tij dhe praktika gjyqësore

Përshkrimi

 • Dëmi material dhe jo material sipas LMD-së
 • Përcaktimi i kërkesave në kompensimin e dëmit
 • Parashtrimi i kërkesës te rastet e kompensimit të dëmit;
 • Përgjegjësia për shpërblimin e dëmit material dhe jo material;
 • Kriteret për përcaktimin e lartësisë së dëmit material dhe jo material;
 • Mënyra e të provuarit në procedurën e shpërblimit të dëmit material dhe jo material;
 • Praktika për caktimin e lartësisë së shpërblimit të dëmit material dhe jo material.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

 • Të zbatojnë drejtë dispozitat lidhur me përcaktimin e kërkesave të dëmit material dhe jomaterial, si dhe të nxjerrin provat relevante lidhur me vërtetimin e bazës juridike;
 • Unifikojnë praktikën gjyqësore sa i përket kritereve dhe lartësisë së dëmit jomaterial;
 • Zbatojnë drejtë dispozitat, lidhur me caktimin e lartësisë për shpërblimin e dëmit material dhe jo material;
 • Të vlerësojnë drejtë parashkrimin e kërkesave te rastet e kompensimit të dëmit;
 • Aplikojnë drejtë dispozitat për caktimin e kamatës për dëmin jo material dhe material dhe shpenzimet e procedurës gjyqësore.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Shukri Sylejmani

 • 01-02 Shkurt