Harmonizimi i ndryshimeve të reja të Kodit të Procedurës Penale me Kodin e Drejtësisë për të Mitur

Përshkrimi

  • Mos përputhshmëria e dispozitave ligjore të KPPK-së dhe Kodit të Drejtësisë për të mitur;
  • Sfidat dhe vështirësitë në zbatimin praktik.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • Identifikojnë çështjet që dalin nga dispozitat e të dyja ligjeve;
  • Propozojnë zgjidhje lidhur me aplikimin;

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Admir Shala

Shpëtim Peci