Kontratat dhe anulimi i tyre

Përshkrimi

 • Kushtet ligjore që duhet të plotësohen për tu konsideruar një kontratë nule dhe e rrëzueshme;
 • Shkeljet relative dhe absolute të kontratave sipas dispozitave ligjore;
 • Kontrata e rrëzueshme, shkaqet ligjore të cilat e bëjnë një kontratë të rrëzueshme;
 • Rrethi i subjekteve të cilët mund të kërkojnë anulimin e kontratave të rrëzueshme;
 • Procedura kontestimore lidhur me vërtetimin e nulitetit relativ dhe absolut të kontratave;
 • Pasojat juridike të anulimit të kontratës relativisht të pavlefshme;
 • Pozita e palëve kontraktuese dhe personit të tretë pas anulimit të kontratës relativisht të pavlefshme;
 • Afatet kohore ligjore brenda të cilave mund të kërkohet anulimi i kontratave të rrëzueshme;
 • Mjetet e sigurimit të ekzekutimit të kontratave, llojet dhe karakteristikat e tyre;
 • Kontraktimi i mjeteve të sigurimit dhe mënyra e realizimit të tyre
 • Procedura gjyqësore për vendosje në konteste të tilla.

Objektivat

Pas përfundimit të trajnimit, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

 • Dallojnë kushtet ligjore të cilat duhet plotësuar për t’u konsideruar një kontratë nule dhe e rrëzueshme;
 • Dallojnë shkeljet relative dhe absolute të kotratave duke i zbatuar dispozitat ligjore në fuqi;
 • Njohin rrethin e subjekteve të cilët mund të thirren në pavlefshmërinë relative të kontratave;
 • Avancojnë njohuritë rreth pasojave te nulitetit relativ të kontratave;
 • Zbatojnë drejtë dispozitat e LMD-së lidhur me pavlefshmërinë e kontratave të rrëzueshme;
 • Kuptojnë zhvillimin e procedurës kontestimore në drejtim të vërtetimit të nulitetit relativ dhe absolut të kontratave;
 • Njohin mjetet e sigurimit të ekzekutimit të kontratave;
 • Zbatojnë në mënyrë efikase dispozitat lidhur me krijimin dhe specifikat e mjeteve reale dhe personale të ekzekutimit të kontratave;
 • Njohin procedurën dhe mënyrën e vendosjes në konteste gjyqësore që kanë të bëjnë me realizimin e mjeteve të sigurimit të kontratave.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Zenel Leku

Faton Ademi

 • 08-09 Shkurt