Program i Specializuar i Trajnimit - Dhuna në Familje

Përshkrimi

 • Elementet e përgjithshme dhe ato të veçanta që e përbëjnë figurën e veprën penale të Dhunës në familje, sipas nenit 248 të KPRK-së;
 • Dhuna psikologjike, Dhuna ekonomike, Dhuna ne baza gjinore, Dhuna në familje nga kryesit me çrregullime mendore;
 • Cilësimet juridike në kuadër të Dhunës në familje:
 • Keqtrajtimi apo braktisja e fëmijës” , neni 243 par.1 të KPRK-së, me theks të veçantë kur të dëmtuarit të mitur pësojnë lëndime trupore nga anëtarët e familjes, të përcaktohet kompetenca lëndore se nga cili departament do të duhej trajtuar kjo vepër respektivisht, Departamenti i Përgjithshëm - dhuna në familje apo Departamenti për të mitur, pasi që nuk veprohet njësoj lidhur me vendosjen sa i përket këtyre lëndëve nga prokurorët në Prokurorit e Shtetit.
 • Shkelja e urdhrit mbrojtës dhe dispozitat ligjore qe aplikohet me rastin e për cilësim juridik;
 • Implementime i udhëzimet të Gjykatës Supreme, (Udhëzuesi me numër Gj.A.Su. 113/2020);
 • Amandamenti Nr.26 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës, Konventa e Këshillit të Evropës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës kundër Grave e quajtur si Konventa e Stambollit - pjesë integrale e Kushtetutë dhe Neni 22 i Kushtetutës përcakton zbatimin e drejtpërejtë të konventës në Republikën e Kosovës.
 • Hetimi dhe ndjekja e rasteve të dhunës në familje
 • Teknika e pyetjes së viktimës në rastet e dhunës në familje
 • Roli i Qendrës për Punë Sociale në veprimet kriminale Dhuna në familje, veçanërisht me recidivistët.
 • Trajtimi social dhe preventiv i viktimave të dhunës në familje dhe kryerësve (me të gjithë akter të përfshirë);
 • Bashkëpunim ndër institucionale kur kryerësit janë të sëmurë psikik apo persona të varur nga narkotik;
 • Përpilimi i aktakuzës (për shkak se ngatërrohen veprat penale të dhunës në familje me v.p. lëndim i lehtë etj.)
 • Rrethanave lehtësuese dhe rënduese në procedurën penale si pjesë e përllogaritjes së dënimit me fokus në rastet e dhunës në familje.

Objektivat

 • Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjende që të:
 • Avancojnë njohuritë lidhur me dispozitat ligjore qe kane te bëjnë me dhunën në familje, hetimin dhe ndjekjen e rasteve të dhunës në familje;
 • Njohin format e manifestimit të dhunës në familje, duke përfshirë dhunën fizike, psikike e ekonomike;
 • Zgjerojnë njohurit me praktikat unike në zbatim të legjislacionit dhe cilësimin e veprave penale sipas udhëzimit të Gjykatës Supreme;
 • Analizojnë dispozitat te cilat i referohen rasteve të shkeljes se urdhrit mbrojtës;
 • Avancojnë njohurit lidhur me Konventën e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje (Konventa e Stambollit).

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Faton Ademi

Shenaj Berisha

 • 14-15 Shkurt