Ligji për pyjet, Mbrojtjen e natyrës dhe mbrojtjen e ambientit

Përshkrimi

  • Përkufizimi i vendit publik;
  • Zbatimi i Ligjit për Pyjet e Kosovës, Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës dhe Ligjit për Mbrojtjen e Ambientit në procedurën kundërvajtëse;
  • Ndërlidhja e Ligjit për Pyjet e Kosovës me Ligjin për Mbrojtjen e Natyrës dhe Ligjit për Mbrojtjen e Ambientit në procedurën kundërvajtëse/ dilemat dhe paqartësitë.

Objektivat

Pas përfundimit te këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • Zbatojnë drejtë dispozitat e Ligjit për Pyjet e Kosovës;
  • Përkufizojnë qartë dhe drejtë kompetencat për kundërvajtjet dhe sanksionet kundërvajtëse të Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës, dhe të Ligjit për Mbrojtjen e Ambientit në raport me Gjykatat – Organit Kundërvajtës;
  • Nxjerrin aktgjykime të drejta dhe të bazuara në ligj.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Sulltan Dobraj

Skender Çoçaj

  • 16 Shkurt