Procedura sipas lëndës në rivendosje

Përshkrimi

  • Seanca gjyqësore;
  • Administrimi i provave dhe nxjerrja e provave të reja;
  • Rekomandimet e Gjykatës së Apelit dhe të Gjykatës Supreme;
  • Eliminimi i vërejtjeve dhe shkeljeve;
  • Llogaritja e shpenzimeve të procedurës.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  • Njohin procedimin e lëndës në rivendosje;
  • Përcaktojnë nëse duhet ose jo të zhvillohet procedura përgatitore;
  • Njohin administrimin e provave dhe marrjen e provave të reja;
  • Përcaktojnë nëse është e lejuar ndryshimi i kërkesë dhe bazës së saj gjatë rigjykimit të lëndës.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Kujtim Pasuli

Arsim Hamzaj

  • 21 Shkurt