Trajnim për praktikën gjyqësore në çështje familjare

Përshkrimi

 • Anulimi i Martesës
 • Zgjidhja e martesës,
 • Procedura e shkurorëzimit, detyrimi për ushqim dhe e drejta prindërore;
 • Format e veçanta të mbrojtjes së fëmijëve pa kujdes prindëror;
 • Kundërshtimi dhe vërtetimi i amësisë apo i atësisë;
 • Marrëdhëniet pasurore në mes bashkëshortëve;
 • Konventa për të Drejtat e Fëmijës.

Objektivat

 • Identifikimi i sfidave për zbatimin e dispozitave të Ligjit për Familjen i Kosovës;
 • Identifikimi i praktikave jo unike në gjykatat e instancave më të ulëta;
 • Adresimi i sfidave përmes prezantimit të praktikës unike gjyqësore, si konkluzion.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Valon Totaj

Lumni Sallauka

Hajredin Kuçi

 • 21-22 Mars