Procedura përmbarimore-lejimi i përmbarimit

Përshkrimi

 • Procedura e përmbarimit, baza ligjore dhe mjetet juridike;
 • Propozimi për përmbarim;
 • Bazat juridike për caktimin e përmbarimit (Titujt ekzekutiv);
 • Dokumentet përmbaruese dhe dokumentet e besueshme;
 • Përmbarimi për pjesën e pasurisë së debitorit në shoqërinë tregtare;
 • Përmbarimi mbi letrat me vlerë;
 • Sekuestrimi i letrave me vlerë;
 • Vlerësimi dhe shitja e letrave të sekuestruara me vlerë;
 • Prapësimi, shkaqet, vendosja, paraqitja nga personi i tretë;
 • Vendimet e gjykatës lidhur me prapësimin e personit të tretë;
 • Ankesa;
 • Mjetet e goditjes së jashtëzakonshme;
 • Raste studimi.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

 • Identifikojnë bazat juridike për caktimin e përmbarimit;
 • Shpjegojnë kriteret ligjore për lejimin e përmbarimit.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Isa Shala

 • 31 Maj