Arbitrazhi

Përshkrimi

  • Procesi i njohjes dhe të përmbarimit të vendimeve të arbitrazhit të nxjerra nga Tribunalet e Arbitrazhit brenda dhe jashtë Kosovës

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje që të:

  •  Kuptojnë saktë rolin e gjyqtarëve në procesin e njohjes së vendimeve të arbitrazhit
  • Zbatojnë drejtë bazën ligjore të arbitrazhit;
  • Unifikojnë praktikën e njohjes dhe përmbraimit

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Mahir Tutuli

  • 01 Qershor