Procedura penale ku përfshihen kryerësit me çrregullime mendore

Përshkrimi

  • Veçoritë e procedurës penale ku përfshihen kryerës me çrregullime mendore duke i përfshirë edhe dispozitat e reja të KPPK-së ;
  • Paraburgimi për personat me çrregullime mendore;
  • Zbatimi i ekzaminimit psikiatrik;
  • Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik me ndalim në institucionet e kujdesit shëndetësor dhe në liri.

Objektivat

Pas përfundimit të këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të:

  • Njohin veçoritë e procedurës penale ku përfshihen kryerësit me çrregullime mendore;
  • Vlerësojnë kushtet dhe kriteret ligjore lidhur me caktimin e paraburgimit për kryesit me çrregullime mendore;
  • Analizojnë llojet e trajtimit të detyrueshëm me ndalim në institucionet e kujdesit shëndetësor dhe trajtimit të detyrueshëm psikiatrik në liri.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Ramadan Gashi

Avni Mehmeti

  • 08 Qershor