Trajnim për praktikën gjyqësore për mbrojtjen gjyqësore në kontestet e punës, sipas Ligjit të Punës

Përshkrimi

  • Kontratat e punës dhe llojet e tyre;
  • Kontestet nga marrëdhënia e punës sipas ligjit të punës;
  • Procedura gjyqësore për mbrojtjen e të drejtave të punës;
  • Respektimi i afateve për të kërkuar mbrojtje gjyqësore.
  • Zbatimi i Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive dhe Sektoriale.

Objektivat

  • Identifikimi i sfidave për zbatimin e dispozitave të Ligjit të Punës, të cilat ndërlidhen me mbrojtjen gjyqësore në kontestet e punës;
  • Identifikimi i praktikave jo unike në gjykatat e instancave më të ulëta;
  • Adresimi i sfidave përmes prezantimit të praktikes unike gjyqësore, si konkluzion.

Vendi i mbajtjes

Lokacioni: Akademia e Drejtësisë

Qyteti: Prishtinë

Shteti: Kosovë

Trajnues:

Lumni Sallauka

Kujtim Pasuli

  • 08 Qershor